Структура на национален синдикат "Защита" Избрана

1. СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ И ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл.37. Национален синдикат „Защита” е изграден от синдикални секции, фирмени синдикални организации, национални синдикати и областни синдикални организации.

Чл.38.(1) Фирмената синдикална организация /ФСО/ се състои от обособени синдикални секции и се създава в следните случаи:

 1. В предприятие с производствена или териториална разсредоточеност.

 2. При наличието на група работодатели.

 3. Когато основният работодател е делегирал права по трудовите правоотношения на ръководителите по подразделения.

(2) Фирмената синдикална организация се създава с решение на Националния синдикален съвет.

(3) Фирмената синдикална организация координира дейността на синдикалните секции в подразделенията на предприятието и ги представлява пред основния работодател.

Чл.39. (1) Висш ръководен орган на Фирмената синдикална организация е делегатското събрание, което се свиква веднъж на четири години при спазване на разпоредбите на настоящия Устав. Решенията на делегатското събрание не могат да противоречат на тези на Конгреса на НС „Защита” и на Националния синдикален съвет.

(2) Ръководен орган на Фирмената синдикална организация между две делегатски събрания е Синдикалния съвет, чиито членове са председателите на синдикалните секции във ФСО /или упълномощени представители от ръководството на секцията/ и членовете на Изпълнителния съвет на ФСО.

(3) Синдикалния съвет провежда редовни заседания най-малко един път в месеца при спазване на следните разпоредби:

 1. Заседанията на Синдикалния съвет започват, ако присъстват 1/2 от членовете му.

 2. Решенията на Синдикалния съвет на Фирмената синдикална организация се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% +1 от присъстващите в началото на заседанието, освен когато не е предвидено друго в настоящия Устав.

(4) Извънредно делегатско събрание на Фирмената синдикална организация се провежда, когато:

 1. Има взето решение за провеждането му от Синдикалния съвет.

 2. Когато 1/10 от индивидуалните членове на организацията внесат писмено искане за провеждането му в Изпълнителния съвет

 3. По искане на Изпълнителния съвет на Фирмената синдикална организация.

(5) На заседанията на Синдикалния съвет могат да присъстват представители на ръководните и контролните органи на НС „Защита”.

(6) Изпълнителният съвет на Фирмената синдикална организация е постоянно действащ орган, ръководещ организацията между заседанията на Синдикалния съвет, който се състои от Председател, Зам.председател и Секретари. Техните функции, права и задължения са уредени в чл.чл.59, 60 и 62 от настоящия Устав.

(8) На всеки шест месеца Фирмената синдикална организация се легитимира от съответния Национален синдикат или, ако няма учреден такъв, от НС „Защита”, на базата на редовно отчислен и преведен членски внос.

Чл.40. Членовете на Синдикалния съвет на ФСО носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.41. Контрол на дейността на ФСО се осъществява от Националната контролна комисия на НС „Защита” и/или от Синдикалната контролна комисия на Националния синдикат по отрасъл/браннш.

Чл.42.(1) Синдикалната секция /СС/ се учредява по месторабота най-малко от 5 /пет/ членове.

(2) С оглед организацията и осъществяването на дейността в секцията могат да се обособят синдикални групи, когато възникне такава необходимост.

(3) Синдикалната секция възниква от датата на учредяването. Тя се регистрира в НС „Защита” и/или в Националния синдикат по отрасъл по ред и начин, уредени в настоящия Устав.

(4) Синдикалната секция се легитимира на всеки шест месеца от съответния Национален синдикат или, ако няма учреден такъв, от НС „Защита”, на базата на редовно отчислен и преведен членски внос.

Чл.44. Висш ръководен орган на синдикалната секция е общото или делегатско събрание. Общото или делегатско събрание се провежда най-малко веднъж на шест месеца, за което се уведомява Изпълнителния съвет на съответния Национален синдикат или, ако няма учреден такъв, Националния Изпълнителен съвет на НС „Защита”.

(1) Ако няма кворум /50% + 1/ от членовете на секцията или от делегираните представители Общото или делегатското събрание, не може да започне своята работа.

(2) Решенията на общото или делегатското събрание се взимат с обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието.

(3) С обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието общото или делегатското събрание избира своето ръководство, състоящо се от Председател и Секретар. Когато са налице обособени синдикални групи те се представляват от Секретари, които влизат в състава на ръководството на секцията. В ръководството на секцията не могат да бъдат избирани лица изключени от Нс „Защита” и неговите структури.

(4) Избраното, съгласно ал.3, ръководство на синдикалната секцията, е с мандат от четири години.

(5) На всяко общо или делегатско събрание на синдикалната секция могат да присъстват представители на ръководните и/или контролни органи на НС „Защита”.

(6) Общото или делегатско събрание на синдикалната секцията може да бъде свикано:

 1. По искане на Председателя на синдикалната секция.

 2. По искане на ръководството на синдикалната секция.

 3. По искане на 1/10 част от членовете на синдикалната секция.

 4. По искане на Националния Изпълнителен съвет на НС “Защита” или на Изпълнителния съвет на съответния Национален синдикат, м който е регистрирана синдикалната секция.

(7) При един и същ работодател не може да бъде учредявана повече от една секция на Национален синдикат "Защита", с изключение на случаите по чл.38 от настоящия Устав.

Чл.45. Националната контролна комисия на НС „Защита” и/или Синкикалната контролна комисия на Националния синдикат по отрасъл осъществяват контрол на дейността на синдикалната секция.

 

 

2. НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ ПО ОТРАСЪЛ /БРАНШ/ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

2.1. КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Чл.46. Националният синдикат по отрасъл/ икономическа дейност сеучредява при условията на чл.14 ал.3 от настоящия Устав.

Чл.47. Висш ръководен орган на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност е Конференцията. Квотата за участие и правото на гласуване за Конференцията се определя от Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

Чл.48. (1) Редовна Конференция на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност се свиква веднъж на 4 /четири/ години.

(2) Конференцията е легитимна и може да започне своята работа при условие, че във всеки случай присъстват делегати на поне половината от колективни и/или индивидуални членове, и не по-малко от 2/3 от делегираните представители.

(3) Заседанията на Конференцията се ръководят от Председателя, Зам.председателя или от член на Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

Чл.49. Конференция изслушва, дискутира и гласува отчета на Председателя и Изпълнителния Съвет на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

Чл.50. (1) Конференцията на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност приема Устава му и може да го променения с явно гласуване на квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на Конференцията.

(2) Уставът на Националният синдикат по отрасъл/икономическа дейност не може да противоречи на настоящия Устав.

Чл.51. Конференция на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност взима решения, при явно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от регистрираните делегати при започване на Конференцията.

Чл.52. (1) Конференцията взима решения по всички въпроси, касаещи цялостната дейност на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност, които не могат да противоречат на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

(2) Решенията на Конференцията на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност не могат да противоречат на настоящия Устав.

Чл.53. (1) При тайно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, Конференцията избира екип от Председател и Зам.председател, от кандидатиралите се за такива, с мандат до следващата Конференция.

(2) Един и същи кандидат не може да участва в повече от един от екипите, конкуриращи се за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност.

(3) Ако след гласуването за избор на Председател и Зам.председател няма екип, който е получил необходимия брой гласове, трябва де се проведе втори избор. В него участват двата екипа за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност, които са получили най-много гласове при първия избор за такива.

(4) Когато нито един от двата първи при гласуването кандидатирали се екипи, за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/икономическа дейност, не събере 50% + 1 гласовете на присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, се предлагат нови екипи за Председател и Зам.председател и процедурата по избора се повтаря.

(5) Екипът за Председател и Зам.председател на Националния синдикат по отрасъл/ икономическа дейност, който бъде избран от Конференцията, предлага броя и листата на останалите членове на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш. Гласуването за членвоете на Изпълнителния съвет е явно и поименно, с обикновено мнозинство - 50% + 1 от присъстващите, към момента на гласуване, делегати на Конференцията. Когато някой от предложените за членове на Изпълнителния съвет не бъде избран, той се замества с нова кандидатура, предложена от избрания екип за Председател и Зам. председател. Направеното ново предложение се гласува по реда на настоящата алинея.

 

 

2.2. СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.54. (1) Между две редовни Конференции на Националния синдикат по отрасъл, негов висш ръководен орган е Синдикалният съвет. Той се състои от Председателите или упълномощени от тях членове на Изпълнителните съвети на ФСО и/или СС задно с членовете на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(2) Редовните заседания на Синдикалния съвет се провеждат веднъж на четири месеца.

(3) Синдикалният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на:

 1. Председателя на Националния синдикат по отрасъл.

 2. Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

 3. По искане на 1/10 от членовете на Синдикалния съвет.

(4) Заседанията на Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл могат да започват само ако присъстват 1/2 от членовете му.

(5) Когато липсва изискуемото се мнозинство от 1/2 от членовете за започване на заседанието, то се отлага с един час по-късно при същия проект за дневен ред и в този случай то се провежда като законосъобразно при наличния брой членове.

(6) Всички решенията на Синдикалния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство - 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието регистрирани делегати, освен когато в настоящия Устав е предвидено друго.

(7) Което и да е решение на Синдикалния съвет не може да противоречи на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”, както и на настоящия Устав.

Чл.55. Синдикалният съвет на Националния синдикат по отрасъл:

(1) Изработва, гласува и приема Правилник за дейността си.

(2) При явно гласуване с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието регистрирани членове, избира контролен орган на синдикалната организация – Синдикална контролна комисия /СКК/.

(3) Определя правомощията на СКК и утвърждава Правилник за нейната дейност.

(4) Изслушва, гласува и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш и на Синдикалната контролна комисия на организацията.

(5) Координира дейността на колективните и/или индивидуалните членове на Националния синдикат по отрасъл/бранш.

(6) Осигурява информация на колективните членове на Националния синдикат по отрасъл за дейността на синдикалната организация и обработва, анализира и предоставя информацията, постъпила от тях.

(7) Разглежда и приема заявления за членство в Националния синдикат по отрасъл, по реда на настоящия Устав.

(8) Приема и утвърждава бюджета на Националния синдикат по отрасъл, гласува и приема отчета за неговото изпълнение.

(9) Създава условия за укрепването на Националния синдикат по отрасъл в организационно отношение.

(10) Освобождава член на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл и на Синдикалната контролна комисия, който е извършил доказани с документи нарушения на настоящия Устава и когато безспорно е доказано, че не изпълнява служебните си задължения. В тези случаи решението се взима с тайно гласуване с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието регистрирани членове.

(11) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове утвърждава заместник на отсъстващ продължително време по обективни причини член на Изпълнителния съвет до връщането на титуляра.

(12) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове взема решение за попълване състава на Изпълнителния съвет.

(13) Кооптираните за членове на Изпълнителния съвет не могат да бъдат повече от половината му редовно избрани членове.

(14) Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовна Конференция.

(15) Синдикалният съвет взима решение за свикване и провеждане на Извънредна Конференция на Националния синдикат по отрасъл/бранш при:

1. Писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, внесено в Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш.

2. По искане на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш.

(16) С обикновено мнозинство 50%+1 Синдикалният съвет избира Мандатна комисия, за подготовка на Конференцията. Същата изработва Правилник за своята работа, който се приема от Синдикалния съвет.

Чл.56. (1) Синдикалният съвет или упълномощени от него лица са длъжни да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност на членове на ръководните или контролни органи на Националния синдикат по отрасъл/бранш, на всички нива на структурите на организацията, злоупотребили със служебното си положение.

(2) За действия или бездействие, представляващи нарушение на Устава на НС „Защита”, отговорност се носи от всеки член на Синдикалния съвет.

 

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.57. (1) Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на синдикалната организация между заседанията на Синдикалния съвет.

(2) Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл се състои от Председател, Зам.председател и секретари, избрани по реда на чл.53 от настоящия Устав.

Чл.58. Изпълнителният съвет на Националния синдикат по отрасъл/бранш:

(1) Изработва Правилник за дейността си, съобразен с настоящия Устав и определя функциите на секретарите.

(2) Изпълнява решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на НС „Защита” както и решенията на Конференцията и Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(3) Разработва структурата, щатното разписание и бюджета на Националния синдикат по отрасъл и ги внася в Синдикалния съвет за утвърждаване.

(4) Подготвя и свиква заседанията на Синдикалния съвет.

(5) С обикновено мнозинство при явно гласуване взема решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на Националния синдикат по отрасъл.

(6) Разглежда организационно-финансовото състояние на структурите на Националния синдикат по отрасъл. При констатирани нарушения на настоящия Устав, на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”, Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл разглежда случая и го внася в Националния синдикален съвет на НС „Защита” за вземане на решение.

(7) При необходимост сформира временни или постоянни експертни групи и технически органи, като определя структурата, принципите и формата на тяхната дейност, финансовото им и техническо осигуряване.

(8) Организира финансова дейност на Националния синдикат по отрасъл.

(9) Информира членовете на Националния синдикат по отрасъл за своята дейност.

(10). Информира членвоете на Националния синдикален съвет на НС „Защита” за своята дейност.

(11)Членовете на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл са членове на Синдикалния съвет на този синдикат с право на един глас.

(12) Което и да е решение на Изпълнителния съвет на Националния синдикат по отрасъл не може да противоречи на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”, както и на настоящия Устав.

 

 

2.4. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАРИ

 

Чл.59.(1) Конференция избира Председателят на Националния синдикат по отрасъл с мандат до следващата.

(2) Председателят на Националния синдикат по отрасъл има ръководни и представителни функции. Той изпълнява решенията и изразява волята на Изпълнителния съвет и на Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(3) Председателят на Националния синдикат по отрасъл подписва документи относно дейността на синдикалната организация, в това число и финансови.

(4) Председателят на Националния синдикат по отрасъл свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет и на Синдикалния съвет.

(5) Председателят на Националния синдикат по отрасъл взима решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията.

(6) Председателят на Националния синдикат по отрасъл отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Синдикалния съвет и Конференцията.

(7) Председателят на Националния синдикат по отрасъл назначава щатния състав, експертните групи и технически органи на Националния синдикат по отрасъл, съгласувано с Изпълнителния съвет на организацията.

(8) Председателят на Националния синдикат по отрасъл или друго, упълномощено от Изпълнителния съвет, лице подписват всички документи от имуществен характер .

(9) Председателят на Националния синдикат по отрасъл носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.60. (1) Конференцията на Националния синдикат по отрасъл избира Зам.председателя с мандат до следващата.

(2) Зам.председателят на Националния синдикат по отрасъл има правата и задълженията по предходния член, при отсъствие на Председателя или по негово поръчение.

(3) Зам.председателят на Националния синдикат по отрасъл носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.61. Конференцията на Националния синдикат по отрасъл избира секретарите от Изпълнителния съвет с мандат до следващата.

Чл.62. (1) Секретарите организират работата и отговарят за ръководените от тях направления в дейността на Националния синдикат по отрасъл.

(2) Секретарите отчитат своята дейност пред Изпълнителния съвет и Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(3) Секретарите носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

 

 

2.5. СИНДИКАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 

Чл.63. (1) Контролната дейност на Националния синдикат по отрасъл се осъществява от Синдикална контролна комисия /СКК/, избрана от Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(2) Синдикалният съвет определя правомощията на Синдикалната контролна комисия, които не могат да противоречат на настоящия Устав.

(3) Синдикалният съвет избира ръководство на Синдикалната контролна комисия по реда на чл.75 ал.2 от настоящия Устав.

(4) Членовете на Синдикалната контролна комисия не могат да бъдат в ръководните органи на колективните членове на Националния синдикат по отрасъл.

(5) Синдикалната контролна комисия изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл.

(6) Синдикалната контролна комисия отчита своята дейност пред Изпълнителния съвет и Синдикалния съвет на Националния синдикат по отрасъл, както и пред Националната контролна комисия на НС „Защита”.

(7) Ръководството и членовете на Синдикалната контролна комисия носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

 

 

3. ОБЛАСТНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл.64. Областна синдикална организация на НС „Защита” възниква при условията на чл.14 ал.4 от настоящия Устав и с решението на Националния Изпълнителен съвет на НС „Защита”.

Чл.65. Ръководен орган на Областната синдикална организация е Областният синдикален съвет, в който се включват председателите на синдикалните секции от съответната административна област, или изрично упълномощени от тях лица.

Чл.66. Областният синдикален съвет на свое заседание може да упълномощи лица от своя състав, които да отговарят за конкретни направления и дейности, свързани с дейността на организацията в съответната административна област, и за изпълнението на решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

Чл.67. (1). Председателят на Областната синдикална организация се легитимира с решение на Националния Изпълнителен съвет на НС „Защита”.

(2) Председателят на Областната синдикална организация има ръководни и представителни функции. Той изпълнява решенията и изразява волята на Областния синдикален съвет и неговите членове, на Националния Изпълнителен съвет и на Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

(3) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” подписва документи относно дейността на Областната синдикалната организация, в това число и финансови.

(4) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” свиква и ръководи заседанията на Областния синдикален съвет.

(5) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” взима решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията в съответната административна област, и съответстващи на настоящия Устав.

(6) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” отчита своята дейност пред Националния синдикален съвет на НС „Защита”.

(7) Председателят на Областната синдикална организация на Национален синдикат “Защита” носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.