Ръководни и контролни органи Избрана

1. КОНГРЕС НА НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ “ЗАЩИТА”

 

Чл.68. Конгресът на Национален синдикат “Защита” е неговият висш ръководен орган. Квотата за участие и правото на гласуване за Конгресът на Национален синдикат “Защита” се определя от Националния синдикален съвет.

Чл.69. (1) Редовният Конгрес на Национален синдикат “Защита” се свиква веднъж на 4 /четири/ години.

(2) Конгресът на Национален синдикат “Защита” е легитимен и може да започне своята работа при условие, че присъстват не по-малко от 2/3 от делегираните представители.

(3) Заседанията на Конгреса на Национален синдикат “Защита” се ръководят от Председателя на Национален синдикат “Защита”, Зам.председателя на Национален синдикат “Защита” или от член на Изпълнителният съвет, избран от Конгреса на синдикалната организация.

Чл.70. Редовният Конгрес на Национален синдикат “Защита” изслушва, дискутира и гласува отчета на Председателя и Изпълнителния Съвет на Национален синдикат “Защита”.

Чл.71. Конгресът на Национален синдикат “Защита” приема Устава й и може да го променения с явно гласуване на квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на Конгреса.

Чл.72. (1) Конгресът на Национален синдикат “Защита” взима решения, при явно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от регистрираните делегати при започването му.

(2) Конгресът на Национален синдикат “Защита” взима решения по всички въпроси, касаещи цялостната дейност на синдиката.

Чл.73. (1) При тайно гласуване с обикновено мнозинство /50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, Конгресът избира екип от Председател и Зам.председател, от кандидатирали се за такива, с мандат до следващият Конгрес.

(2) Един и същи кандидат не може да участва в повече от един от екипите, конкуриращи се за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита” .

(3) Ако след гласуването за избор на Председател и Зам.председател няма екип, който е получил необходимия брой гласове, трябва де се проведе втори избор. В него участват двата екипа за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита”, които са получили най-много гласове при първия избор за такива.

(4) Когато нито един от двата първи при гласуването кандидатирали се екипи, за Председател и Зам.председател на организацията, не събере 50% + 1 гласовете на присъстващите в началото на заседанието регистрирали се делегати, се предлагат нови екипи за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита” и процедурата по избора се повтаря.

(5) Екипът за Председател и Зам.председател на Национален синдикат “Защита”, който бъде избран от Конгреса на организацията, предлага броя и листата на останалите членове на Националния Изпълнителен съвет /НИС/ на Национален синдикат “Защита”, за които гласуването е явно и поименно, с обикновено мнозинство - 50% + 1 от присъстващите, към момента на гласуване, делегати на Конгреса на Национален синдикат “Защита”. Когато някой от предложените за членове на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” не бъде избран, той се замества с нова кандидатура, предложена от избрания екип за Председател и Зам. председател на Национален синдикат “Защита”. Направеното ново предложение се гласува по реда на настоящата алинея.

 

 

2. НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /НСС/

 

Чл.74. (1) Между два редовни конгреса на Национален синдикат “Защита”, негов висш ръководен орган е Националния синдикален съвет /НСС/. Той се състои от Председателите или упълномощени от тях членове на Изпълнителните съвети на Националните синдикати по отрасли и Областните синдикални организации задно с членовете на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”. Членове на Националния синдикален съвет са и председателите на синдикални секции или упълномощени от изпълнителните им съвети лица, когато няма учреден съответен Национален синдикат по отрасъл/бранш.

(2) Редовните заседания на Националният синдикален съвет се провеждат веднъж на четири месеца.

(3) Националният синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на:

1. Председателя на Национален синдикат “Защита”.

2. Изпълнителния съвет на Национален синдикат “Защита”.

3. По искане на 1/10 от членовете на Националния синдикален съвет.

(4) Заседанията на Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” могат да започват само ако присъстват 1/2 от членовете му.

(5) Когато липсва изискуемото се мнозинство по предходната алинея, започването на заседанието се отлага с един час по-късно при същия проект за дневен ред и в този случай то се провежда като законосъобразно при наличния брой членове.

(6) Всички решенията на Националния синдикален съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство - 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието, освен когато в настоящия Устав е предвидено друго.

(7) Което и да е решение на Националния синдикален съвет не може да противоречи на настоящия Устав.

Чл.75. Националният синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”:

(1) Изработва, гласува и приема Правилник за дейността си.

(2) При явно гласуване с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието, избира контролен орган на синдикалната организация – Национална контролна комисия /НКК/.

(3) Определя правомощията на НКК и утвърждава Правилник за нейната дейност.

(4) Изслушва, гласува и приема отчета за дейността на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” и Националнаконтролна комисия.

(5) Координира дейността на колективните членове на Национален синдикат “Защита”.

(6) Осигурява информация на колективните членове на Национален синдикат “Защита” за дейността на синдикалната организация и обработва, анализира и предоставя информацията, постъпила от тях.

(8) Приема и утвърждава бюджета на синдикалната организация, гласува и приема отчета за неговото изпълнение.

(9) Приема и утвърждава Правилник за разпределение на членския внос за организацията.

(10) Създава условия за укрепването на Национален синдикат “Защита” в организационно отношение.

(11) Освобождава член на Националния Изпълнителен съвет и на Националната контролна комисия на Национален синдикат “Защита”, който е извършил доказани с документи нарушения на настоящия Устав и когато безспорно е доказано, че не изпълнява служебните си задължения. В тези случаи решението се взима с тайно гласуване от Националния синдикален съвет с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове.

(12) Взема решение за отстраняване на член на ръководен или контролен орган на всички нива на колективните членове на Национален синдикат “Защита” при доказани с документи нарушения и неизпълнение на настоящия Устав, на решения на Конгреса и на Националния синдикален съвет, както и при действия и/или бездействия, които уронват престижа и името на Национален синдикат “Защита”. Националния синдикален съвет взема решението за отстраняване с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието членове, при тайно гласуване.

(13) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове утвърждава заместник на отсъстващ продължително време по обективни причини член на Националния Изпълнителен съвет до връщането на титуляра.

(14) С тайно гласуване и с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите в началото на заседанието членове взема решение за попълване състава на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”.

(15) Кооптираните за членове на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” не могат да бъдат повече от половината му редовно избрани членове.

(16) С квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове Националният синдикален съвет взема решения за прекратяване на колективно членство в предвидените от настоящия Устав случаи.

(17) Взема решения за организиране и провеждане на акции, в това число и стачки, в национален мащаб и ги препоръчва на своите членове.

(18) Определя реда за свикване, организиране и провеждане на Конгреса на Национален синдикат “Защита”.

(19) Националния синдикален съвет взима решение за свикване и провеждане на Извънреден Конгрес на Национален синдикат “Защита” при:

1. Писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на организацията, внесено в Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”.

2. По искане на Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”.

(20) С обикновено мнозинство 50%+1 Националният синдикален съвет избира Мандатна комисия, за подготовка на Конгрес. Същата изработва Правилник за своята работа, който се приема от Националния синдикален съвет.

(21)С квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове Националният синдикален съвет има право да променя и допълва тези членове от Устава на Национален синикат “Защита”, които противоречат на националното законодателство, само когато такава необходимост се появи.

(22)С квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието членове Националният синдикален съвет има право да допълва Устава на Национален синикат “Защита” по всички въпроси, касаещи дейността на синдикалната организация, които не са уредени с настоящия Устав.

Чл.76. (1) Националния синдикален съвет или упълномощени от него лица са длъжни да предприемат действия за търсене на имуществена и наказателна отговорност на членове на ръководните или контролни органи на Национален синдикат “Защита”, както и на членове на ръководните и контролни органи на колективните членове на Национален синдикат “Защита”, злоупотребили със служебното си положение.

(2) За действия или бездействие, представляващи нарушение на Устава на Национален синдикат “Защита”, отговорност се носи от всеки член на Националния синдикален съвет.

 

 

3. НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ /НИС/

Чл.77. (1) Националният Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на синдикалната организация между заседанията на Националния синдикален съвет.

(2) Националният Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита” се състои от Председател, Зам.председател и секретари, избрани по реда на чл.71 от настоящия Устав.

Чл.78. НационалниятИзпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”:

(1) Изработва Правилник за дейността си, съобразен с настоящия Устав и определя функциите на секретарите.

(2) Изпълнява решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(3) Разработва структурата, щатното разписание и бюджета на Национален синдикат “Защита” и ги внася в Националния синдикален съвет за утвърждаване.

(4) Приема колективни членове на Национален синдикат “Защита”.

(5) Подготвя и свиква заседанията на Националния синдикален съвет.

(6) С обикновено мнозинство при явно гласуване взема решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията.

(7) Разглежда организационно-финансовото състояние на колективните членове на Национален синдикат “Защита”. При констатирани нарушения на настоящия Устав, на решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет, Изпълнителния съвет разглежда случая и го внася в Националния синдикален съвет за вземане на решение.

(8) При необходимост сформира временни или постоянни експертни групи и технически органи, като определя структурата, принципите и формата на тяхната дейност, финансовото им и техническо осигуряване.

(9) Организира финансова дейност на Национален синдикат “Защита”.

(10) Избира и легитимира Председателите на Областните синдикални организации на Национален синдикат “Защита”.

(11) Информира колективните членове на Национален синдкат “Защита” за своята дейност.

(12) Определя статута на собствените информационни средства на Национален синдикат “Защита”.

(13) Членовете на Националния Изпълнителен съвет са членове на Националния синдикален съвет с право на един глас.

 

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И НАЦИОНАЛНИ СЕКРЕТАРИ

 

Чл.79.(1) Конгресът избира Председателят на Национален синдикат “Защита” с мандат до следващият.

(2) Председателят на Национален синдикат “Защита” има ръководни и представителни функции. Той изпълнява решенията и изразява волята на Националния Изпълнителен съвет на организацията и на Националния синдикален съвет.

(3) Председателят на Национален синдикат “Защита” подписва документи относно дейността на синдикалната организация, в това число и финансови.

(4) Председателят на Национален синдикат “Защита” свиква и ръководи заседанията на Националния Изпълнителен съвет и на Националния синдикален съвет.

(5) Председателят на Национален синдикат “Защита” взима решения по текущи въпроси, касаещи цялостната дейност на организацията.

(6) Председателят на Национален синдикат “Защита” отчита дейността на Националния Изпълнителен съвет пред Националния синдикален съвет и Конгреса.

(7) Председателят на Национален синдикат “Защита” назначава щатния състав, експертните групи и технически органи на Национален синдикат “Защита”, съгласувано с Националния Изпълнителен съвет.

(8) Председателят на Национален синдикат “Защита” или друго, упълномощено от Националния Изпълнителен съвет, лице подписват всички документи от имуществен характер .

(9) Председателят на Национален синдикат “Защита” носи отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

Чл.80. (1) Конгресът избира Зам.председателят на Национален синдикат “Защита” с мандат до следващият.

(2) Зам.председателят на Национален синдикат “Защита” има правата и задълженията по предходния член, при отсъствие на Председателя или по негово поръчение.

(3) Зам.председателят на Национален синдикат “Защита” носи отговорност по чл.74 от настоящия Устав.

Чл.81. (1) Конгресът избира секретарите с мандат до следващият.

(2) Секретарите организират работата и отговарят за ръководените от тях направления в дейността на Национален синдикат “Защита”. Изпълняват решенията на Конгреса и Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(3) Секретарите отчитат своята дейност пред Националния Изпълнителен съвет и Националния синдикален съвет.

(4) Секретарите носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.

 

 

5. НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 

Чл.82. (1) Контролната дейност на Национален синдикат „Защита” се осъществява от Национална контролна комисия /НКК/, избрана от Националния синдикален съвет.

(2) Националният синдикален съвет определя правомощията на Националната контролна комисия.

(3) Националния синдикален съвет избира ръководство на Националната контролна комисия по реда на чл.75 ал.2 от настоящия Устав.

(4) Националния синдикален съвет утвърждава членовете на Националната контролна комисия, предложени от Националния Изпълнителен съвет и ръководството на контролния орган. Членовете на Националната контролна комисия не могат да бъдат в ръководните органи на колективните членове на Национален синдикат „Защита”.

(5) Националната контролна комисия изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от Националния синдикален съвет.

(6) Националната контролна комисия отчита своята дейност пред Националния Изпълнителен съвет и Националния синдикален съвет.

(7) Ръководството и членовете на Националната контролна комисия носят отговорност по чл.76 от настоящия Устав.