Разпускане Избрана

Чл.83.Национален синдикат „Защита” може да се разпусне по решение на Конгреса /Националния синдикален съвет/, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от делегатите при явно гласуване.