За нас

1. Основни цели и задачи

Национален синдикат "Защита" е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение на Софийски градски съд по ф.д. 1288/2005г.

Национален синдикат "Защита" е доброволна синдикална организация на полагащите наемен труд , упражняващите свободни професии и самоосигуряващи се лица, работещите надомна работа, безработни, обединени в защита на професионалните си и социалните си интереси.

Национален синдикат "Защита" има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, социалните и професионални интереси на своите членове като:

  • Представлява и защитава членовете си пред работодателите, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации;
  • Участва в преговори с работодателите и техните организации за сключване на колективни трудови договори и споразумения за отделните сектори, подсектори и раздели по Националния класификатор на икономическите дейности;
  • Подпомага и съдейства за сключването на колективни трудови договори в отделните предприятия;
  • Оказва юридическа, морална, материална и друга експертна помощ на своите членове и посредничи между тях, работодателите, държавата, български и чуждестранни физически и юридически лица;
  • Упражнява правата си по чл.406 от Кодекса на труда, информира своевременно съответните контролни органи за констатирани нарушения на трудовото законодателство и следи за предприетите действия за тяхното отстраняване.

2. Устав на НС «Защита»

3. Заявление за членство

4. Учредителен протокол

5. Ръководство

Председател – Красимир Митов

Заместник председател – Милена Атанасова

Член на НИС – Чавдар Манчев, председател на НС „Защита“ за обл.Пловдив и Председател на синдикалната организация на НС „Защита“ в КЦМ АД

Член на НИС – Георги Димитров, председател на НС „Защита“ за обл.Велико Търново и Председател на синдикалната организация на НС „Защита“ в „Аркус“ АД

Член на НИС – Живко Георгиев, Председател на НС „Защита“ за обл.Варна и обл.Добрич и член на ръководството на синдикалната организация на НС „Защита“ в „Солвей соди“ АД.