Членство, права и задължения Избрана

1. ЧЛЕНСТВО

 

Чл.11. (1) Членуването в Национален синдикат “Защита” е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на Национален синдикат “Защита” може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на синдикалната организация и средствата за тяхното постигане и изпълнява настоящия Устав.

(3) Член на Национален синдикат “Защита” може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на синдикалната организация и средствата за тяхното постигане и изпълнява настоящия Устав.

Чл.12. Членството в Национален синдикат “Защита” може да бъде индивидуално и колективно.

Чл.13. Индивидуални членове на Национален синдикат “Защита” са физически лица отговарящи на изискванията на чл.1 от настоящия устав, за които е невъзможно да бъдат включени в синдикална секция.

Чл.14. (1) Колективни членове на Национален синдикат “Защита” са Синдикална сеция, Фирмена синдикална организация, Национален синдикат по отрасъл/икономическа дейност и Областна синдикална организация.

(2)Синдикалната секция се учредява по месторабота от не по-малко от пет дееспособни физически лица.

(3) Не по-малко от три синдикални секции, учредени при условията на предходната алинея, от предприятия от един и същи отрасъл по Националния класификатор на икономическите дейности, могат да учредят Национален синдикат по отрасъл към Национален синдикат „Защита”, на който Национален синдикат „Защита” предоставя качеството на юридическо лице по чл.49 (2) от Кодекса на труда.

(4) При съществуването на не по-малко от три синдикални секции, учредени при условията на ал.2, от предприятия от една и съща административна област, Националният изпълнителен съвет може да вземе решение за създаване на Областна синдикална организация на Национален синдикат “Защита”.

(5). Не по-малко от пет физически лица - ндивидуални членове на Национален синдикат “Защита”, които са упражняващи свободни професии или самоосигуряващи се, осъществяващи професионална дейност в един и същи сектор/подсектор/раздел от Националнната класификация на икономическите дейности могат да учредят Национален синдикат за съответната дейност към Национален синдикат “Защита”.

 

 

2. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

Чл.15. Членството в Национален синдикат “Защита” възниква:

(1)На физическо лице – при наличието на едно от следните условия:

 1. С учредяването на синдикална секция към Национален синдикат “Защита” по месторабота.

 2. От датата на подаване на писменото заявление до ръководството на синдикалната секция и същото, в седемдневен срок не бъде отклонено.

 3. От датата на подаване на писмено заявление до Националния Изпълнителния съвет на Национален синдикат “Защита” и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(2)На Синдикални секции по месторабота - от дата на внасяне на писменото заявление до Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”, придружено с Учредителен протокол от проведено учредително събрание на синдикалната секция и Списък на учредителите, и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(3) На Национален синдикат по отрасъл/икономическа дейност - от дата на внасяне на писменото заявление до Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”, придружено с Учредителен протокол от проведено учредително събрание и Списък на учредителите, и същото в седемдневен срок не бъде отклонено.

(4) На Областна синдикална организация - от дата на решението наНационалния Изпълнителен съвет на Национален синдикат „Защита”.

Чл.16. При отказ, по молба на кандидатстващия, Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита” може да преразгледа заявлението и вземе окончателно решение.

Чл.17. Членството на физическо лице в Национален синдикат “Защита” се прекратява:

 1. При напускане с писмено заявление /до синдикалната секция по месторабота/.

 2. Изключване.

 3. Самоизключване при невнасяне на членски внос за повече от три месеца по доказани неуважителни причини.

 4. Поставяне под запрещение.

 5. Смърт.

Чл.18. (1) Индивидуален член на Национален синдикат “Защита” може да бъде изключен от синдикалната организация когато:

 1. Бъде доказано с документи, че не е внасял членски внос, повече от три месеца, по неуважителни причини.

 2. Бъде доказано с документи, че е нарушил основни принципи и цели на Национален синдикат “Защита” и за действия и/или бездействие, които уронват името и престижа на Национален синдикат “Защита”.

(2) Санкцията по ал.1 се прилага по решение на общото /делегатско/ събрание на синдикалната секция, в която членува лицето, или с решение на Националния Изпълнителен съвет, след изслушването му. Засегнатата страна, трябва да бъде уведомена за събранието чрез писмо с обратна разписка.

Чл.19. Изключените индивидуални членове на Национален синдикат “Защита” не могат да бъдат приемани отново от други колективни членове. Тяхното членството може да бъде възстановено само от структура, която ги е изключила или от нейния правоприемник.

Чл.20. Членството на колективен член в Национален синдикат “Защита” се прекратява в следните случаи:

 1. Когато прекрати съществуването си.

 2. Когато колективният член пожелае това с решение на висшия му ръководен орган.

 3. Когато колективният член бъде изключен с решение на Националния синдикален съвет.

Чл.21. Прекратяване на членството в Национален синдикат “Защита” при условията на чл.20 т.1 става, след като органът взел решението за прекратяването, уведоми Националния синдикален съвет за горното.Националният синдикален съвет взема решение за разпореждане с имуществото.

Чл.22. Членството в Национален синдикат “Защита” при условията на чл.20 т.2 се прекратява след подаване на писмено заявление до Националния Изпълнителен съвет, придружено от протокол на висшия ръководен орган на съответната структура, удостоверяващ съгласието на членовете. Прекратяването на членството се оформя с решение на Националния синдикален съвет или с 3-месечно предизвестие.

Чл.23. (1) Прекратяване на членството на колективен член в Национален синдикат “Защита”, при условията на чл.20 т.3, става когато:

 1. Бъде доказано с документи невнасяне на членски внос по неуважителни причини, повече от три месеца.

 2. Когато бъдат доказани с документи действия и/или бездействие, уронващи името и престижа на Национален синдикат “Защита” или несъответстващи на настоящия Устав.

(2) Предложението за изключване и документите - доказателства се внасят писмено в Националния Изпълнителен съвет на Национален синдикат “Защита”, от член на Националния синдикален съвет. Националният Изпълнителен съвет и Националната контролна комисия излизат с общо становище, което, заедно с документите, внасят за разглеждане и вземане на окончателно решение от Националния синдикален съвет.

(3) Националния синдикален съвет взема решението за изключване с квалифицирано мнозинство – 2/3 от броя на гласовете на членовете му за съответното заседание, след покана за изслушване на засегнатата страна, уведомена чрез писмо с обратна разписка.

 

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.24. Всеки индивидуален член на Национален синдикат “Защита” има право:

1. да участва в дейността на синдикалната организация;

2. да бъде избиран в неговите ръководни и контролни органи;

3. да осъществява контрол върху работата на синдикалната организация и ръководните и контролните органи;

4. да бъде информиран за дейността на синдикалната организация;

5. да се ползва от имуществото на синдикалната организация;

Чл.25. Всеки индивидуален член на Национален синдикат “Защита” е длъжен:

1. да внася ежемесечно членския си внос;

2. да спазва Устава и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за издигане обществения авторитет на синдикалната организация.

Чл.26. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.27. Колективните членове на Национален синдикат “Защита” имат право:

(1) Да участват в дейността на Национален синдикат “Защита”.

(2) Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.

(3) Да получават своевременна и точна текуща информация за дейността на Национален синдикат “Защита” и изпълнението на всички решения, взети от Изпълнителния съвет и Националния синдикален съвет на организацията.

(4) Да получават навременна организационна, юридическа и финансова помощ от Национален синдикат “Защита”.

(5) Да участват солидарно в акции, препоръчани от Национален синдикат “Защита”.

(6) Да напуснат Национален синдикат “Защита”.

Чл.28. Колективните членове на Национален синдикат “Защита” са длъжни:

(1) Да спазват настоящия Устав и да изпълняват решенията на Конгреса и на Националния синдикален съвет на Национален синдикат “Защита”.

(2) Да оказват съдействие на ръководните/контролните органи на Национален синдикат “Защита” за осъществяване на решенията на организацията.

(3) Редовно да внасят членския си внос към Национален синдикат “Защита” съгласно настоящия Устав.

(4) Да дават своевременна и достоверна информация за своята дейност и броя на членовете си пред Националния синдикален съвет, по ред и начин, определени от него.

(5) Да дават информация за всички свои банкови сметки в десетдневен срок след откриването им.

(6) Да не проповядват под никаква форма насилие, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация.

Още в тази категория: « Общи положения Членство »