Общи положения Избрана

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.1. Национален синдикат “Защита” е доброволна синдикална организация на полагащите наемен труд в икономическите дейности по Националния класификатор на икономическите дейности /НКИД/, упражняващите свободни професиии самоосигуряващи се лица които не са работодатели по смисъла на §1 т.1 от Кодекса на труда, работещите надомна работа, безработни, които приемат този Устав, обединени в защита на професионалните си и социалните си интереси.

Чл.2. Национален синдикат “Защита” действа на цялата територия на страната независимо от формата на собственост на предприятията и учрежденията.

Чл.3. Национален синдикат “Защита” е независим от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

Чл.4. Запазвайки своята независимост, Национален синдикат “Защита”може да взаимодейства с организации, с други професионални структури у нас и в чужбина, ако техните цели, задачи и дейност не са в противоречие с основните принципи на настоящия Устав.

Чл.5. (1) Седалището и адресът на Национален синдикат „Защита””, е: гр. София,, ул.”Калоян” № 10.

(2)Национален синдикат „Защита”” притежава собствен знак и печат.

(3) Ползването на наименованието, знака и печата или елементи от тях се урежда с решение на Националния синдикален съвет /НСС/.

Чл.6.Национален синдикат “Защита” не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

Чл.7.Национален синдикат “Защита” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, социалните и професионални интереси на своите членове чрез:

(1) Осигуряване и защита на правата в професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, безопасността и охраната на труда.

(2) Защита на интересите на работниците и служителите и съгласуването им с тези на работодателя за проспериране на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.

(3) Защита на здравето, материалните, обществените и културни интереси на своите членове.

(4) Осигуряване на условия и възможности за повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и синдикална култура на своите членове.

(5) Разпространяване на демократичните идеи и осигуряване на условия и съдействие за прилагането им.

(6) Укрепване на доверието, взаимопомощта и синдикалната солидарност между полагащите наемен труд.

Чл.8. Национален синдикат „Защита” осъществява своите цели като:

(1) Представлява и защитава членовете си пред работодателите, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

(2) Участва в преговори с работодателите и техните организации за сключване на колективни трудови договори и споразумения за отделните сектори, подсектори и раздели по Националния класификатор на икономическите дейности, в условията на тристранно сътрудничество.

(3) Подпомага и съдейства за сключването на колективни трудови договори в отделните предприятия.

(4) Следи и съдейства за формирането на пазари на труда и отстоява стойността на работната сила в отделните сектори, подсектори и раздели по Националния класификатор на икономическите дейности.

(5) Оказва юридическа, морална, материална и друга експертна помощ на своите членове и посредничи между тях, работодателите, държавата, български и чуждестранни физически и юридически лица.

(6) Упражнява правата си по чл.406 от Кодекса на труда, информира своевременно съответните контролни органи за констатирани нарушения на трудовото законодателство и следи за предприетите действия за тяхното отстраняване.

(7) Организира и провежда курсове за синдикално и професионално обучение.

(8) Сътрудничи с органите на здравеопазването за подобряване на здравното обслужване и здравното осигуряване на членовете си и отстоява пред работодателите обезпечаването с необходимите средства.

(9) Подпомага синдикалните структури по предприятия в организирането, провеждането и координирането на стачни действия и протести.

(10) Издава брошури, бюлетини и други собствени информационни издания.

Чл.9. Национален синдикат „Защита” може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи, непротиворечащи на настоящия Устав, запазвайки своята независимост.

Чл.10. Национален синдикат „Защита” може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.

Още в тази категория: Членство, права и задължения »